کارفرما: آقای مهندس منافی                  

محل پروژه: تهران                                             نوع قرارداد: طرح و اجرا                     تاریخ شروع: بهمن 96

عمق گود:  11 متر                                        سطح پایدارسازی: 950مترمربع          حجم خاکبرداری: 3000 مترمکعب

شرح پروژه: خاکبرداری و پایدارسازی موقت به روش مهار متقابل