کارفرما: آقای کاردان                               محل پروژه: تهران                               

تاریخ شروع: دی 95                             نوع قرارداد: نظارت عالیه و کنترل طراحی 

عمق گود: 27 متر                        سطح پایدارسازی: 4100 متر مربع                حجم خاکبرداری: 35000 مترمکعب

شرح پروژه: پایدارسازی موقت به روش مهار متقابل