کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت                     مدیریت طرح: شرکت مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس

محل پروژه: تهران                                             نوع قرارداد: طرح و اجرا                     تاریخ شروع: بهمن 91

عمق گود: 18 تا 22 متر                                                              سطح پایدارسازی: 3300 مترمربع

حجم خاکبرداری: 31000 مترمکعب

شرح پروژه: خاکبرداری، طراحی و اجرای پایدارسازی موقت به روش انکر استرندی