کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران                                     محل پروژه: کارخانه مس سرچشمه، استان کرمان

نوع قرارداد: طرح و اجرا                                                        تاریخ شروع: اردیبهشت 89

ارتفاع ترانشه: 24 متر                                                          سطح پایدارسازی: 4600 مترمربع      

شرح پروژه: طراحی و اجرای پایدارسازی دائمی ترانشه به روش نیلینگ