کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران                             محل پروژه: کارخانه مس سرچشمه، استان کرمان

نوع قرارداد: طرح و اجرا                                                  تاریخ شروع: تیر 90

ارتفاع ترانشه: 23 متر                                                    سطح پایدارسازی: 7100 مترمربع                                 

شرح پروژه: طراحی و اجرای پایدارسازی دائمی ترانشه به روش نیلینگ