کارفرما: آقای مهندس خشایار و همایون                                              محل پروژه: کرج

نوع قرارداد: طرح و اجرا                                                                      تاریخ شروع: مرداد 92

عمق گود: 20متر                                                                                سطح پایدارسازی: 2200 مترمربع

طول شمعهای فلزی: 400 متر                                                           حجم خاکبرداری: 12400 مترمکعب

شرح پروژه: طراحی و اجرای پایدارسازی موقت به روش نیلینگ و انکراژ با راد خودحفار و دیوار برلنی، گودبرداری به عمق 17 متر در مجاورت برج 12 طبقه