رضا مهدی آقائی

سمت : مدیرعامل

هادی شهیر

سمت : مدیر فنی و طراحی

سمیه دلفان

سمت : مهندس طراحی و مطالعات

میترا درخشی

سمت : کنترل کیفیت

منیره غلامی

سمت : کنترل پروژه

علی کسری نیا

سمت : سرپرست کارگاه

علی غلامی

سمت : سرپرست کارگاه

علی سمیعی

سمت : سرپرست کارگاه

محمد قربانی

سمت : سرپرست کارگاه

نبی فتوت شاهمرس

سمت : مهندس دفتر فنی

مصطفی شهیر

سمت : مهندس دفتر فنی

محمدحسین فولادی نژاد

سمت : نقشه بردار

علیرضا عادلی

سمت : مهندس دفتر فنی