به وب سایت شرکت مهندسی ارسا خاک پی خوش آمدید

 

خدمات

 

پایدارسازی گود

انکراژ

نیلینگ

 دیوار برلنی

سازه نگهبان

مهار متقابل

تاپ داون

 

 

بهسازی زمین

میکروپایل

ستون سنگی

تراکم و جایگزینی ارتعاشی

ستون تراکمی ماسه ای

اختلاط عمیق خاک

تراکم دینامیکی

پیش بارگذاری

حفاری و تزریق

ژئوسنتتیک

دیواره خاک مسلح

آب بندی و ایزولاسیون 

 

 

 

 

 

 

شمع

کوبشی

درجاریز

 

 

 

 

 

 

مطالعات ژئوتکنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیرنامه ها

پرسنل کلیدی

پروژه ها

اتمام یافته